Kameliya Rögner

Laboratory Scientist / Institute Krems Bioanalytics

  • Kameliya Rögner | Laboratory Scientist / Institute Krems Bioanalytics - IMC Fachhochschule Krems

    Kameliya Rögner

    Laboratory Scientist / Institute Krems Bioanalytics
    Institute Krems Bioanalytics

    IMC TFZIMC TFZ Haupthaus (Verwaltungsgebäude 1)