Florian Astelbauer

Projectmanagement / Institute Krems Bioanalytics

  • DI(FH) Florian Astelbauer, PhD | Projectmanagement / Institute Krems Bioanalytics - IMC Fachhochschule Krems

    DI(FH) Florian Astelbauer, PhD

    Projectmanagement / Institute Krems Bioanalytics
    Institute Krems Bioanalytics

    IMC TFZIMC TFZ Haupthaus (Verwaltungsgebäude 1)